Wynajem rusztowań Śląsk - blog

Katowice Zabrze Gliwice Bytom Śląsk

Czy montaż rusztowań wymaga specjalnych uprawnień?


Rusztowania mają za zadanie ułatwić różnego rodzaju prace, które są wykonywane na wysokościach. Na każdym regionalnym rynku można znaleźć wiele ofert dotyczących wynajmu i montażu rusztowań. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że takie usługi są opisane konkretnymi przepisami, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych.

Przepisy dotyczące montażu rusztowań

Rusztowania różnią się konstrukcją, przeznaczeniem oraz materiałem, z którego zostały wykonane. Można je podzielić m.in. na rusztowania stacjonarne, stojakowe, przejezdne, metalowe, modułowe i drewniane. Każdy z tych rodzajów wymaga indywidualnego przygotowania oraz postępowania według instrukcji producenta. Ponadto niezbędne jest stosowanie się do ogólnych zasad dotyczących eksploatacji, montażu i demontażu rusztowań, które wynikają z przepisów BHP oraz przepisów budowlanych. Wymagania dotyczące bezpiecznego rozstawu rusztowań zostały opisane m.in. w:

  • artykule 237. Kodeksu pracy,
  • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
  • dziale IV rozdziału 6 pt. „Prace szczególnie niebezpieczne” w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przed użytkowaniem kierownik budowy lub inna osoba uprawniona musi dokonać odbioru, co zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru rusztowania. Na konstrukcji powinna znaleźć się także informacja o rusztowaniu dopuszczonym do użytkowania. Dotyczy to nie tylko wielkich rusztowań fasadowych, ale także małych rusztowań przejezdnych.

Uprawnienia, jakie muszą posiadać montażyści

Osoby odpowiadające za montaż oraz demontaż rusztowań zobowiązane są do posiadania stosownych uprawnień, czyli Książki Operatora Maszyn Roboczych (książeczka montera rusztowań). Otrzymuje się ją po pozytywnym zdaniu egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS). Same kursy prowadzone są przez ośrodki szkoleniowe znajdujące się w różnych lokalizacjach. Osoba, która zamierza odbyć taki kurs, musi mieć ukończone 18 lat, powinna posiadać przynajmniej podstawowe wykształcenie oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania prac na wysokości powyżej 3m. Uprawnienia zezwalające na montaż rusztowań wydaje się bezterminowo, lecz można je stracić np. przez pracę pod wpływem alkoholu. Pracownicy poruszający się po rusztowaniu powinni mieć środki ochrony indywidualnej, które zostały opisane w ocenie ryzyka zawodowego oraz Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych na wysokościach.

Wróć
wynajem rusztowań Śląsk ♦ Katowice ♦ Zabrze ♦ Gliwice ♦ Bytom ♦